Yoshigasaki Sensei alla Shiro Saigo

Lo scorso 3 novembre il Doshu Kenjiro Yoshigasaki ha fatto visita al nostro dojo alla Shiro Saigo.

IMG-20150302-WA0003